Xarxes d’hidrants exteriors

Un hidrant és un aparell hidràulic connectat a una xarxa d’abastament d’aigua, destinat a subministrar aigua en cas d’incendi, a mànegues o monitors directament connectats, o bé a dipòsits o bombes dels serveis d’extinció. Els hidrants estan situats a l’exterior dels edificis.

Existeixen 2 tipus d’hidrants:

  • De columna
  • Soterrats o d’arqueta

En els hidrants de columna, les boques de connexió estan situades per sobre el nivell del terra mentre que, ens els soterrats, aquestes boques estan per sota del mateix i és necessari aixecar una tapa o arqueta per accedir-hi. Els dos tipus poden ser humits o secs, depenent, si el cos de l’hidrant conté aigua o no quan aquest no s’utilitza.

Les mides d’hidrants més habituals que podem trobar són de 80 mm (3”), 100 mm (4”) i 150 mm (6”). Cada un d’aquest disposa de 3 boques de connexió de diferent diàmetre. Així tenim 2 boques de 45 mm i 1 de 70 mm per l’hidrant DN80, i 2 boques de 70 mm i 1 de 100 mm pels hidrants  DN100 i DN 150.