Xarxes de boques d’incendi equipades (BIE)

Una BIE és el conjunt d’element necessaris que permet transportar i projectar l’aigua des d’un punt fixe de la xarxa d’abastament d’aigua fins al lloc de l’incendi.

Els sistemes de boques d’incendi equipades estan compostos per una font d’abastament d’aigua, una xarxa de canonades d’alimentació d’aigua i les boques d’incendi equipades necessàries.

Les BIE es clssifiquen en funció del seu diàmetre, tipus de mànega i coeficient de descàrrega (K). Segons el Reglament de Protecció Contra Incendis poden ser de dos tipus, BIE de 25 mm i BIE de 45 mm.

  • Boca d’incendi equipada de 25 mm

La seva principal característica és que disposa de mànega semirígida, i que manté la secció circular, tant si està sotmesa a pressió interior com si no ho està     . Es possible el seu funcionament sense necessitat d’estendre la mànega totalment.

El diàmetre equivalent mínim per una BIE de 25 mm és de 10 mm, que correspon a una constant hidràulica (K) de 42 mm. A la pràctica es considera un cabal per aquestes BIE de 100 l/min.

  • Boca d’incendi equipada de 45 mm

La característica principal d’aquesta BIE és que la seva mànega és flexible y plana, per això és necessari desplegar-la completament abans de la seva utilització.

El diàmetre equivalent mínim per una BIE de 45 mm és de 13 mm, que correspon a una constant hidràulica (K) de 82 mm. A la pràctica es considera un cabal per aquestes BIE de 200 l/min.

Els criteris generals d’instal·lació d’un sistema de BIE estan regulats pel Reglament de Protecció Contra Incendis (RIPCI) – Real Decreto 513/2017.