Sistemes d’extinció per ruixadors automàtics (sprinklers)

Els sistemes d’extinció per ruixadors automàtics o sprinklers, són un dels sistemes d’extinció d’incendis més efectius que existeix. Estan formats bàsicament per una xarxa de ruixadors distribuïts segons la superfície i el risc a protegir, una xarxa de canonades d’aigua i uns elements de control.

Els ruixadors disposen d’un fusible tèrmic que es trenca en arribar a una determinada temperatura, de manera que alliberen l’aigua de les canonades i ataquen l’incendi en les primeres fases del seu desenvolupament, evitant que es propagui per tot el recinte.

Existeixen molts tipus de ruixadors amb característiques físiques, geomètriques i hidràuliques molt diferenciades en funció dels riscos a protegir. Les característiques que defineixen un ruixador automàtic són:

  • Sensibilitat tèrmica
  • Temperatura de funcionament
  • Factor de descàrrega (K)
  • Orientació
  • Corbes de descàrrega

La Norma de referència pel disseny, la instal·lació i manteniment dels sistemes d’extinció amb ruixadors automàtics és la UNE-EN 12845:2016.