Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis

El sistema d’abastament d’aigua contra incendis és un element fonamental i de gran importància. Actualment el disseny d’aquests sistemes es fa segons la Norma UNE 23500:2012, la qual defineix un abastament d’aigua contra incendis com un conjunt de fonts d’aigua, equips d’impulsió i xarxa general d’incendis destinat a assegurar, per un o diversos sistemes específics de protecció, el cabal i pressió d’aigua necessaris durant el temps d’autonomia requerit.

El sistemes d’abastament d’aigua contra incendis han de complir tres requisits bàsics que els defineixen, aquests són:

  • Pressió (P), expressat normalment en bar o mca
  • Cabal (Q), expressat normalment en l/min o m3/h
  • Temps d’autonomia, expressat normalment en minuts o hores

En funció de les instal·lacions i equips als que s’ha de donar servei, els abastaments d’aigua contra incendis es classifiquen en tres categories segons UNE 23500:2012:

  • Categoria I
  • Categoria II
  • Categoria III

En funció de la categoria de l’abastament i el tipus de font de que disposem, la norma defineix també la classe d’abastament, i n’anomena tres classes:

  • Abastament senzill
  • Abastament superior
  • Abastament doble

La pròpia norma especifica una sèrie de figures amb diferents combinacions entre fonts de subministrament i sistemes d’impulsió. A tall d’exemple es pot veure la figura següent extreta de la mateixa norma: