Manteniment sistemes contra incendis

Les instal·lacions de protecció contra incendis estan habitualment en estat de repòs, esperant que es produeixi un incendi per actuar. En el moment que l’incendi es produeix el temps de resposta ha de ser molt ràpid per evitar una propagació del foc i una catàstrofe. Per això, és molt important que aquestes instal·lacions estiguin sempre operatives i correctament mantingudes.

 

PREALTEM, S.L. com a empresa mantenidora acreditada de sistemes de protecció contra incendis, posa a la disposició dels seus clients el servei de manteniment periòdic, i diferents modalitats de contractes per donar compliment a les exigències normatives i de seguretat.

El nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, Real Decret 513/2017, de 22 de maig, estableix en el seu Annex II els requeriments mínims en quan al manteniment d’ aquestes instal·lacions.

El manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis l’ha de fer personal de l’empresa mantenidora degudament format. Aquestes revisions s’han de fer seguint les actes de manteniment recollides en la sèrie de normes UNE 23580:2005, i s’ha de fer un certificat final on quedi constància de l’estat amb que es deixen les instal·lacions.

PREALTEM, S.L. com a empresa mantenidora acreditada de sistemes de protecció contra incendis, disposa de tècnics competents per realitzar el manteniment de les seves instal·lacions i assessorar-lo en el seu funcionament.