Instal·lacions de protecció passiva contra incendis

Instal·lacions de protecció passiva contra incendis

El RSCIEI defineix el concepte de protecció passiva de la següent forma:

La Protecció Passiva contra incendis té com a funció prevenir l’aparició d’un incendi, impedir o atraçar la seva propagació i facilitar tant l’extinció de l’incendi com l’ evacuació.

Els paràmetres més significatius dins la protecció passiva contra incendis que serveixen per classificar els productes segons la seva resistència al foc són:

  • Capacitat portant (R)
  • Integritat (E)
  • Aïllament tèrmic (I)

La Capacitat portant (R) es defineix com la capacitat que té un element de construcció de mantenir durant un període de temps determinat la funció portant que li és exigida.

La Integitat (E) es pot definir com el temps durant el qual un element evita el pas de flames i la producció de gasos calents a la cara no exposada al foc.

L’ Aïllament tèrmic (I)  es defineix com el temps durant el qual un element evita que es produeixin temperatures elevades en cara no exposada al foc.

Els diferents elements constructius i productes de protecció passiva es classifiquen en funció d’aquest paràmetres segons la sèrie de normes UNE-EN 13501 .

Un altre paràmetre molt important dins la protecció passiva és la reacció del materials. La Reacció al foc es defineix com la resposta d’un producte o material, contribuint amb la seva pròpia descomposició, a un foc al que està exposat, sota unes condicions especificades.

PREALTEM, S.L. és especialista en l’aplicació de tot tipus de revestiments per a la protecció estructural i en la millora de la reacció al foc de teixits i mobiliaris. També realitzem sectoritzacions amb diferents solucions constructives, instal·lació de portes corredores, guillotines, cortines tallafocs, etc.