Ignifugats amb pintures i morters

Els ignifugats amb pintures i morters d’estructures metàl·liques són un dels sistemes més populars quan es parla de protecció passiva contra incendis. Bàsicament es tracta d’aplicar per diferents vies un producte de recobriment, que s’adhereix a sobre l’estructura metàl·lica que es vol protegir. La missió d’aquest recobriment es evitar que la calor d’un incendi afecti l’estabilitat estructural de l’acer, mantenint aquest a una temperatura més baixa per tal de garantir les seves propietats mecàniques.

Els productes o sistemes de protecció més coneguts són:

  • Pintura intumescent
  • Morters de perlita i vermiculita
  • Morters de llana mineral

PREALTEM, S.L. és una empresa aplicadora de diversos productes per a la protecció estructural, seleccionant en cada cas el producte o sistema més adequat. Utilitzem productes amb marcatge CE homologats i assajats per cada sistema constructiu.